Đặng Ngọc Quỳnh
California - USA
Điện thư: idquinn@hotmail.com


Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Đặng Ngọc Quỳnh đã mãn phần ngày 01 tháng 03 năm 2010 tại Westminster, California.