Đổ Minh Hào
Texas - USA
Điện thư: haominhdo@gmail.com