Đổ Minh Hào
Texas - USA
Điện thư: haominhdo@gmail.com
GĐ91TL, HQ501, HQ3, GĐ74TB
* Thực tập ĐTHĐ (LST 1169 Whitfield County)
* Lao tù CS tại Katum , Tây ninh
* Vượt biển ( ghe trưởng ) từ Cần Thơ đến Mã Lai , Indonesia và Singapore.