Đỗ Duy Vy
Louisiana - USA
Điện thư: hoabien_la@yahoo.com

Gia đình ĐNHC Phân Ưu Bào đệ Chị Tigon Lê, phu nhân HC2 Đỗ Duy Vy vừa tạ thế ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại New Orleans, Louisiana.
Lễ Thánh Tổ Hải Quân Tại Louisiana ngày 08 tháng 10 năm 2011.
HC2 Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Duy Vy và Lê Văn Long MNGN tại New Orleans ngày 17 và 18 tháng 05 năm 2011.