Cố HC2 Đinh Đức Thắng
Quebec - Canada
HĐ2ZP, HQ714Gia đình ĐNHC đau buồn thương tiếc báo tin Cố HC2 Đinh Đức Thắng đã trở về biển cả ngày 18 tháng 08 năm 2015 tại Montréal, Québec, Canada.
...........( Hình ảnh: LAHuê )
HC2 Lưu A. Huê thăm bạn HC2 Đinh Đ. Thắng tháng 02 năm 2013.

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Phụ HC2 Đinh Đ. Thắng và cũng là Nhạc Phụ HC2 Nguyễn V. Sơn vừa thất lộc tại Rochester, New York.
20 chia buồn Thân Mẩu/ Nhạc Mẩu hai bạn Ðinh Ð. Thắng/ Nguyễn V. Sơn mản phần tháng 3/99.