Đào Cơ Chí
Texas - USA
Điện thư: chidao2009@hotmail.com
HĐ3ZP (HQ704), CCHQ Năm Căn

20 VN gặp gở HC2 CVThành và ĐCChí tại Sài Gòn, VN.
   Hình ảnh: BTHải
20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 CVThành, ĐCChí và NVThước chiều ngày 05 tháng 06 năm 2016 tại Nhà hàng Ánh Hồng ở San Jose.
   Hình ảnh:LVChâu
Gia đình ĐNHC chung vui nhân dịp Lễ Vu Quy Truởng Nử HC2 Đào C. Chí ngày 16 tháng 06 năm 2012 tại Ohio.
20 Bắc Cali. gặp gở 3 HC2 MTĐắc, ĐCChí và NĐTiến đến thăm Thung Lủng Hoa Vàng chiều ngày 14 tháng 08 năm 2011.
...........( Hình ảnh: LVChâu )
Gia đình ĐNHC chung vui cùng A/C Đào Cơ Chí nhân dịp Lễ Thành Hôn Trưởng Nam ngày 17 tháng 07 năm 2010 tại Dallas, Texas.
Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẫu HC2 Đào Cơ Chí vừa mản phần ngày 06 tháng 12 năm 2009 tại Minneapolis, Minnesota.
Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Đào Cơ Chí vừa tạ thế ngày 08 tháng 07 năm 2008 tại Texas, Hoa Kỳ.
20 chia buồn Thân Phụ bạn Đào Cơ Chí vừa mản phần ở Hà Nội, VN.