Cố ĐNHC Bạch Xuân

Từ trần năm 1986 tại Nam California. Bạn là người sáng dựng ra trung tâm nhạc ASIA trong cuối thập niên 70.