Bùi Thành Công
San Jose - California
Điện thư: richbui999@yahoo.com