Bùi Lộc Tùng
Berala - Australia
Điện thư: tungbui26@yahoo.com.au

Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu Thân Mẫu HC2 Bùi Lộc Tùng vừa được Chúa gọi về ngày 22 tháng 02 năm 2019 tại Sài Gòn, VN.

Gia đình ĐNHC chia buồn Nhạc Mẩu HC2 Bùi Lộc Tùng vừa tạ thế ngày 28 tháng 02 năm 2017 tại Sydney, úc Châu.