Bùi Đình Hoan
Texas - USA
Điện thư: n/a

Gia đình ĐNHC chia buồn Thân Mẫu HC2 Bùi Đình Hoan vừa tạ thế ngày 07 tháng 10 năm 2011 tại Houston, Texas.
20 chia buồn Thân Phụ bạn Bùi Đình Hoan vừa mản phần ở Houston, Texas.