Ðược tin vui Anh Chị Trần Gia Định sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là cháu:
Doris Trần
sánh duyên cùng Cậu:
Bowen Hu
Hôn Lễ sẽ được cử hành lúc 11:30 sáng ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại tư gia.
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Định.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.