Ðược tin vui Anh Chị Lê Văn Thạnh sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ là cháu:
Lê Thái Tâm Christina
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Kim Hoàng
Hôn Lễ sẽ được cử hành ngày 04 tháng 01 năm 2014, nhằm ngày 04 tháng 12 năm Quý Tỵ tại Houston, Texas.
Gia Ðình ÐNHC hân hoan chung vui cùng Anh Chị Thạnh.
Mến chúc hai cháu Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc Sắc Cầm Hòa Hợp.