Ðược tin vui Anh Chị Tô Phước Hồng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là Cháu:
Rosie Phước Tô
sánh duyên cùng Cậu:
Matthew Chien-Pon Wei
Hôn lễ sẽ được cử hành lúc 05 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Red Oak Ballroom, Houston, Texas.
Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hồng.
Mến chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.