Ðược tin vui Anh Chị Phan Thiết Dũng sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là:
Phan Vỏ Tú Quyên
vào ngày 10 tháng 7 năm 1999 tại California.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Dũng.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc.