Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Hùng báo tin Lễ Thành Hôn của Thứ Nam là Cháu:
Andre Nguyễn Hãi
sánh duyên cùng Cô:
Therese Mạc Thiên Bích
Hôn lễ sẻ cử hành vào ngày 10 tháng 06 năm 2000 tại Thánh Ðường L'Eglise Saint-Denis, Montreal, Quebec, Canada.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Hùng.
Mến chúc hai cháu Hãi và Thiên Bích Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp
( Hình ảnh: Nguyễn X. Dục)