Ðược tin vui Anh Chị Nguyễn Anh Dũng đã cử hành Lễ Vu Quy cho Trưởng Nử là:
Nguyễn Anh Thư
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Ngọc Vũ
ngày 22 tháng 09 năm 2001.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Dũng.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc.