Ðược tin vui Anh Chị Lưu Ðức Huyến sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là cháu:
Judy Trịnh Lưu
sánh duyên cùng Cậu:
Michael Christopher Dickerson
vào ngày thứ Bảy, 06 tháng 12 năm 2008 tại Houston, Texas.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Huyến.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc, Sắc Cầm Hòa Hợp.Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT