Ðược tin vui Anh Chị Lưu Ðức Huyến sẽ cử hành Lễ Vu Quy cho Thứ Nử là:
Lưu Trịnh Linda
sánh duyên cùng Cậu:
Jacob Edward Berry
Hôn lể sẽ cử hành tại Thánh Ðường Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo VN ,
Houston, Texas lúc 2:00 chiều ngày 02 tháng 12, năm 2000.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Huyến.
Mến Chúc Tân Giai Nhân và Tân Lang Trăm Năm Hạnh Phúc.