Ðược tin vui Anh Chị Lưu Ðức Huyến sẽ làm Lễ Vu Quy cho Thứ Nử:
Lưu Trịnh Michelle
sánh duyên cùng Cậu:
Nguyễn Ðình Vinh
vào ngày 19 tháng 6 năm 1999.

Gia Ðình ÐNHC xin chung vui cùng Anh Chị Huyến.
Mến Chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân Trăm Năm Hạnh Phúc.