( Hình ảnh: Nguyễn P. Khanh )

Sang,Hiep,Khanh,21,Trac,Hung
Hiep,Binh(21),Khanh,Hung,Trac,Sang Hung,Trac,Binh(21),Hiep,Khanh,Sang