( Hình ảnh: LNQuang )

Thai,Quang,Hao,Huyen,Cong,Hong,Thanh,Hung,Duc,Viet,Bang