20 gặp gở tại Florida 30/10/99
( Hình ảnh: LNQuang )

Thoi,Khuc,Duc,Quang Anh Chi Duc, Anh Chi Quang Duc,Quang,Khuc Anh Chi Quang, Anh Chi Duc
Anh Chi Duc Anh Chi Duc Nguyen D. Khuc Thoi,Khuc,Duc,Quang