( Hình ảnh: Lê V. Châu )

Sao,Loc,Phong,Chuong Tung,Sao,Vang,Chuong,Quang,Tai,Phong,Loc Ban Am Thuc Tai,Tung,Quang Cac chi Sao,Chuong,Tung,Loc,Tai,Quang
Tung,Sao,Vang,Chuong,Chau,Quang,Tai,Phong,Loc
Cac chi Loc,Tung,Chuong,Sao,Quang Ngo M. Hieu Dung,Tai,Vang,Quang,Chuong Cuu va Tan dai dien Bac Cali nhiem ky 1999/2000