Ðược tin buồn Cố Niên Trưởng:
Vương Hửu Thiều
Xuất thân Khóa 1 Thủ Ðức - Nam Ðịnh
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang
Nguyên Tư Lệnh Lực Lượng Trung Ương 214
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận Ðà Nẵng
vừa từ trần ngày 26 tháng 10 năm 1999 tai Irvine, California.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cố Niên Trưởng Vương Hửu Thiều sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT