( Hình ảnh: Nguyễn Ð. Hoàng )

Ðau buồn hay tin Cố Ðệ Nhị Hổ Cáp:
Trần Văn Cần
đã trở về với biển cả vào ngày 19 tháng 10 năm 2000 tại Việt Nam.
Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn với Chị Cần và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn bạn Trần Văn Cần sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT