Ðược tin buồn :
Thân Phụ Cựu HQ/ThTá Tôn Thất Nghỉa ( Cựu ÐÐT Ðại Ðội Khóa 20/SQHQNT) là:

Cụ Ông Tôn Thất Xoa ( tự Lể)

vừa tạ thế lúc 11 giờ 25 phút sáng ngày 26 tháng 11 năm 1999 tại Pomona Hospital, California, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Niên Trưởng Tôn Thất Nghỉa và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông sớm về cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT