Ðược tin buồn Bào Đệ HC2 Trần Mạnh Hà là:

Trần Mạnh Hớn

vừa thất lộc tại Sài Gòn ngày 20 tháng 12 năm 2007, nhầm ngày 11 tháng 11 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 58 tuổi.
Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng bạn Hà và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Trần Mạnh Hớn sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT