Cáo Phó

Ðược tin buồn Thân Phụ của HC2 Đinh Đức Thắng và cũng là Nhạc Phụ của HC2 Nguyễn Văn Sơn là Ông:

Đinh Đức Hoan
Pháp Danh: Giác Lạc

vừa thất lộc tại Rochester, New York, hưởng thọ 88 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng hai Anh Chị Thắng và Sơn.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT