Phân Ưu

Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Trần Văn An là:

Bà Quả Phụ Trần Văn Nhân
Nhủ danh: Lê Thị Mùi
Pháp danh: Metta

vừa mản phần lúc 1:05 sáng ngày 04 tháng 02 năm 2016, nhằm ngày 26 tháng 12 năm Ất Mùi tại San Diego, California, hưởng thượng thọ 96 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng bạn hiền An và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT