Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Phạm Nghỉa Vụ là Bà:

Anna Nguyễn Thị Thỏa

vừa thất lộc ngày 15 tháng 09 năm 2018 tại bệnh viện Hatford, Connecticut, hưởng đại thọ 95 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Vụ.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Thỏa sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT