Cáo Phó


Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Nguyễn Xuân Dục là:

Cụ Bà Đỗ Thị Bính Dần
Pháp danh: Quảng Đán


vừa tạ thế ngày 10 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 12 tháng 11 năm Bính Thân tại Las Colinas, Irving, Texas, hưởng thượng thọ 91 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Dục và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT