Ðược tin buồn Thân Mẫu của HC2 Nguyễn Trọng Cẩn là:

Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Trọng Cật
Nhủ danh: Vũ Thị Thành
Pháp danh: Thiện Hoa


vừa tạ thế ngày 22 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 05 tháng 11 năm Đinh Dậu tại Fountain Valley, Texas, hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Cẩn và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT