Cáo Phó
Cảm Tạ

Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Lưu Đức Huyến là:

Bà Quả Phụ Lưu văn Kỷ
Nhũ danh Maria Trần thị Ngà

Đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 21 tối Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2011 tại Houston, Texas. Hưởng thượng thọ 87 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Huyến và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được về Hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT