Cáo Phó

Ðược tin buồn Thân Mẫu HC2 Đặng Ngọc Quỳnh là:

Bà quả phụ Đặng Xuân Chính
Khuê Danh: Đinh Nguyệt Đức
Pháp Danh: Diệu Tâm
đã mãn phần ngày 01 tháng 03 năm 2010, nhầm ngày 16 tháng 01 năm Canh Dần tại thành phố Westminster, California, hưởng thọ 97 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Quỳnh và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT