Ðược tin trễ Thân Mẫu bạn Ðinh Ðức Thắng và cũng là Nhạc Mẩu của bạn Nguyễn Văn Sơn đã qua đời tại Sài Gòn, Việt Nam vào tháng 3 năm 1999.

Gia Ðình ÐNHC xin thành thật chia buồn cùng hai bạn Thắng và Sơn.
Cầu mong hương hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT