Ðau buồn hay tin Cố Hổ Cáp II:
Nguyễn văn Nhẫn
đã trở về với biển cả vào tháng 3 năm 1999 tại Virginia.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Chị Nhẫn và gia quyến.
Nguyện cầu linh hồn bạn Nhẫn sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Hai Mươi thăm mồ Bạn Nguyễn V. Nhẫn (5/99)
( Hình ảnh: Lưu N. Quang )