Cáo Phó

Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Trần Xuân là Ông:

Phạm Kim Ngôn
Pháp danh: Phổ Quang


vừa mãn phần lúc 11:50 tối ngày 22 tháng 02 năm 2017, nhầm ngày 26 tháng Giêng năm Đinh Dậu tại Bệnh Viện Orange Coast Fountain Valley, hưởng thọ 85 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Xuân và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT