Ðược tin buồn Nhạc Phụ của HC2 Đỗ Kim Bảng là Ông:

Hà Văn Tâm

vừa mãn phần ngày 02 tháng 08 năm 2009, nhầm ngày 12 tháng 06 năm Kỷ Sửu tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Bảng.
Nguyện cầu hương linh Bác sớm an vui nơi Cỏi Vỉnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT