Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Nguyễn Văn Huấn là:

Cụ Bà Ana Nguyễn Thị Màu


vừa tạ thế ngày 28 tháng 05 năm 2019 tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 93 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính Phân Ưu cùng Anh Chị Huấn và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về nước Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT