Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Nguyễn Kế Toàn là:

Bà Quả Phụ Huỳnh Hữu Bổn
Nhủ danh: Hồng Thị Hai

đã từ trần ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Cedar Rapids, Iowa , hưởng thọ 90 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Anh Chị Toàn và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi cỏi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT