Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Lê Văn Thạnh là:

Bà Nguyễn Thị Hiền
Pháp danh: Diệu Hiền


vừa thất lộc ngày 22 tháng 02 năm 2015, nhằm ngày mồng 4 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 100 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Thạnh và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm an vui nơi miền Tiên Cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT