Ðược tin buồn Nhạc Mẫu của HC2 Cai Thế Hùng là:

Bà Trương Thị Lụa

vừa tạ thế ngày 06 tháng 02 năm 2011, nhầm ngày mồng 04 tháng 01 năm Tân Mão tại San Francisco, USA, hưởng thọ 86 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Hùng và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT