Ðược tin buồn Nhạc Mẫu bạn Lâm Ngọc Cục là Bà Quả Phụ:
Maria Vũ Khắc Kiệm
vừa tạ thế ngày 28 tháng 12 năm 2005 tại Regional Medical Hospital, San Jose, California, hưởng thọ 89 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Cục và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Bác sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT