Ðược tin trể Thân Mẩu bạn Hoàng Thế Dân đã mản phần tại Việt Nam.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Dân và Gia Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền Tiên Cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT