Vô cùng thương tiếc hay tin Hiền Thê của HC2 Đàm Thanh Tâm là Chị:

Lê Thị Ngọc Châu
Pháp danh: Ngọc Khánh


vừa từ trần ngày 07 tháng 01 năm 2018 tại Dallas, Texas, hưởng thọ 62 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng HC2 Đàm Thanh Tâm và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Chị Lê Thị Ngọc Châu sớm an vui nơi Cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT