Ðược tin buồn:

Đề Đốc Trần Văn Chơn
Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH


đã mãn phần ngày 02 tháng 05 năm 2019 tại San Jose, California, hưởng đại thọ 100 tuổi.
Gia đình ĐNHC thành kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố Đề Đốc sớm an vui nơi Cỏi Vĩnh Hằng.

Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT