Ðược tin buồn Bào Ðệ của HC2 Trần Mạnh Hà là:

NT19 Trần Mạnh Hải
Pháp danh: Tịnh Thanh

vừa tạ thế tại Sài Gòn, VN, hưởng thọ 69 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng bạn Hà và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh NT Trần Mạnh Hải sớm an vui nơi Cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT