Ðược tin buồn Bào Ðệ của HC2 Nguyễn Văn Thước là:

Giuse Nguyễn Văn Thạnh

vừa tạ thế ngày 05 tháng 12 năm 2016 tại Arlington, Texas, hưởng thọ 56 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Thước.
Nguyện cầu Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Thạnh sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT