>
Ðược tin buồn Bào Ðệ của HC2 Lê Như Hải là:

Lê Tài Trường

vừa tạ thế ngày 11 tháng 09 năm 2018 tại Sài Gòn, VN, hưởng thọ 68 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành kính phân ưu cùng Anh Chị Hải và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Anh Lê Tài Trường sớm an vui nơi Cỏi Niết Bàn.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT