Ðược tin buồn Bào Ðệ của Chị HC2 Đỗ Duy Vy là:

Giuse Đinh Vĩnh Hùng

Khóa 1 OCS đã được Chúa gọi về ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại New Orleans, Louisiana, hưởng thọ 69 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Anh Chị Vy.
Nguyện cầu Linh Hồn Giuse Đinh Vĩnh Hùng sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT