Ðược tin buồn Cố Niên Trưởng k.19 Ðệ Nhị Thiên Xứng:

Tống Chiêu Cầm

vừa được Chúa gọi về ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại San Jose, California, hưởng thọ 71 tuổi.

Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Gia Ðình Ðệ Nhị Thiên Xứng và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Cố Niên Trưởng Tống Chiêu Cầm sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT